За нас

Профил на РЕСАК

Центърът за приложение на спътникови изображения (РЕСАК) е създаден с подкрепата на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) към Организация на обединените нации (ООН) през 1998, по проект TCP/BUL/8922, като в края на 2005г. е регистриран като сдружение с идеална цел.

Основният предмет на дейността на РЕСАК е да развива методологии и приложения на ДИ и ГИС в земеделието и управлението на околната среда, изследване на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвената покривка, горските масиви и водните ресурси, оценка на щетите от природни бедствия, планиране на урбанизирани територии, както и да участва в регионални и международни проекти самостоятелно и в партньорство и да провежда обучения.

РЕСАК е член на Европейската асоциация на организациите за дистанционни изследвания - EARSC от 2005г.

РЕСАК разполага с високо квалифицирани специалисти, със задълбочени познания в областта на ДИ/ГИС технологии, които са участвали вмногобройни обучителни курсове, специализации и обучения, съпътстващи работния процес, организирани от авторитетни организации като FAO/UN, GTOS/FAO, ESRIN/ESA, ESTEC/ESA, DG JRC/EC, DLR, GEOSYS, Voice-Insight, ISTAR/INFOTERRA, AED-SICAD/SIEMENS, Map Media.

РЕСАК като Център за компетентност извършва следните дейности:

  • Изследвания & развитие на методологии, иновации;
  • Консултации и съвети;
  • Обучения и квалификации.

РЕСАК предоставя високотехнологични услуги като:

  • Разпространение на спътникови изображения и метаданни;
  • Обработка на спътникови изображения;
  • Обработка на данни в ГИС среда;
  • Фотограметрични услуги;
  • Бързо картографиране и оценка на щети.

РЕСАК, чрез АУРЕ, е дистрибутор на доставчици - световни лидери като EURIMAGE, European Space Imaging, SPOT Image и EUROMAP, - предлагащи изображения с пространствена разделителна способност от 0.6м до 1000м, от спътници като SPOT, FORMOSAT, KOMPSAT, Ikonos, QuickBird, IRS, ASTER, Landsat, ERS, ENVISAT, RADARSAT и NOAA.

РЕСАК разработва техники за интегриране на данни от различни сензори, включително и наземни измервания. Обработват се спътникови изображения, което включва целия набор от дейности - орторектификация, цветово контрастиране, класификация, 3D модели и др.

От основаването си центърът РЕСАК е осъществил редица национални и международни проекти по програми на ЕС като основен приоритет са GMES, INSPIRE, GAEC, GEOSS.

Най-важните проекти на РЕСАК са в областта на изследването на земното покритие и земеползването (LC/LU), контрола на евросубсидиите в областта на земеделието чрез дистанционни изследвания (CwRS), изграждането на система за идентификация на земеделските парцели (LPIS), , изготвянето на цифрова ортокарта на България с използването на спътникови изображения (DOM), бързото картографиране на засегнати зони от бедствия (FTS), и развитието на гласови технологии (Voice Technology) , реализирани с финансовата подкрепа на FAO/UN, DG JRC, FP6/EC, FP7/EC и МЗП/България.

Центърът РЕСАК е изключително активен по FP7/GMES като участва в проектите Geoland 2, SAFER и Cosmos.


Членовете на екипа

Ако имате някакви въпроси, всеки от членовете на РЕСАК с удоволствие ще откликнат на запитванията Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас на телефони +359 2 9800731 и +359 2 9811231 или по електронната поща на адрес . За повече информация, Ви молим, да разгледате страницата контакти.

Людмила Миленова

Длъжност Директор
Рождение 1949, София, България
Образование Магистратура по Физическа география в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по геология и география, София (1969-1974)
Езици Английски (отлично), немски (комуникативно), руски (отлично)
Трудов стаж Национална хидрометеорологичната служба - Българска академия на науките, София, България (1974-1980); Институт за космически изследвания - Българска академия на науките (1980-1998); Център за приложение на спътникови изображения към БАСА, София, България (1998-2004); Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2005)
Области на компетентност Ръководене на проекти, география, интерпретация на изображения и картиране, превръщане на данни, ГИС приложения

Член-учредител на Българска аерокосмическа агенция, Номинирана за член на Програмния комитет към ЕK по приоритет "SPACE" по 6та и 7ма рамкова програма

Радко Радков

Длъжност Ръководител проекти
Рождение 1971, София, България
Образование Магистър - инженер по Промишлено и гражданско строителство, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София (1989-1996)
Езици Английски (комуникативно), руски (комуникативно)
Трудов стаж СТАЛКЕР - К.М. ООД (1996-2001); Център за приложение на спътникови изображения към БАСА, София, България (2001-2004); Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2005)
Области на компетентност Дистанционни изследвания, преобразуване на данни, CAD и ГИС приложения, хардуерна поддръжка

Константин Стефанов

Длъжност Експерт ДИ&ГИС
Рождение 1974, София, България
Образование Бакалавър по Екология и опазване на околната среда, Лесотехнически университет, София (1997-2001) ;
ТРЕТА степен на професионална квалификация по специалността: Икономика и мениджмънт
Езици Английски (добро), руски (комуникативно)
Трудов стаж 2004-2014 г. – Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК; 2014–2015 г. – Геомарин ЕООД; от 2015 (до сега)– АУРЕ-Екорегиони; от 2016 (до сега)– Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК;
Области на компетентност Земно покритие, оценка на промените, горско картиране, ГИС приложения; Обработка и анализ на Географски Бази данни; Обработка и интерпретация на спътникови изображения; GPS измервания; Офис - асистент.

Стефана Попова

Длъжност Експерт ДИ&ГИС
Рождение 1977, Варна, България
Образование Магистратура по Ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет - София, България (1995-2001); Магистратура по Управление на ресурсите на околната среда, Средиземноморски агрономически институт на Ханя - Гърция (2001-2003)
Езици Английски (отлично), френски (комуникативно), руски (комуникативно), гръцки (начално)
Трудов стаж Министерство на земеделието и горите (2002); Национална служба за съвети в земеделието (2004-2005); Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2006)
Области на компетентност ДИ&ГИС анализи и системи за подпомагане взимането на решения в управлението на околната среда, програмиране за обработка на изображения (програмни езици EML/SML за ERDAS Imagine), дизайн и разработка на интернет пространства, устойчиво развитие и биоразноообразие

Златомир Димитров

Длъжност IT&ДИ
Рождение 1981, София, България
Образование Магистратура по Музикални и мултимедийни технологии, ФНПП, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", (2010-2012); Магистратура по Метеорология, ФзФ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", (2004-2007); Бакалалавър по Физика, Физически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"(1998-2004)
Езици Английски (B2), Френски (А2)
Трудов стаж Национален институт по метеорология и хидрология (2004-2007); Мултипринт ООД (2007-2008); Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2008)
Области на компетентност IT: Web-GIS implementation, JS libraries implementation, web-development; web-servers; system administration and networking; Remote Sensing: Анализ и интерпретация на спътникови изображения, SAR, използване на радарни Поляриметрия (PolSAR) и Интерферометрия (InSAR), атмосферни корекции, изготвяне на тематични карти в ГИС; e-Cognition ;

Иван Иванов

Длъжност Експерт ДИ&ГИС
Рождение 1984, Сливен, България
Образование Докторантура по научна специалност Науки за Земята (Картография вкл. Тематично географско картографиране – Дистанционни изследвания), (Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 2011-2014); Магистър по Географски информационни системи и картография, магистърска програма в катедра Картография и ГИС на Геолого-географски факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2007-2009); Бакалавър по География, Геолого-географски факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София (2003-2007)
Езици Английски (комуникативно), френски (комуникативно)
Трудов стаж Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2008)
Области на компетентност Земно покритие, оценка на промените, градско картиране, ГИС

Анна Василева

Длъжност Експерт ДИ&ГИС
Рождение 1982, София, България
Образование Магистър по Географски информационни системи и картография, магистърска програма в катедра Картография и ГИС на Геолого-географски факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2007-2012); Бакалавър по География, Геолого-географски факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София (2001-2007)
Езици Английски (комуникативно)
Трудов стаж Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (от 2009)
Области на компетентност Анализ и интерпретация на спътникови изображения, ГИС

Яна Николова

Длъжност Хидроеколог
Рождение 1986, София, България
Образование Магистърска степен по Екология и опазване на околната среда, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България (2009-2010); Бакалавърска степен по Екология и опазване околната среда, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България (2005-2009)
Езици Английски (мн.добре)
Трудов стаж Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК (от 2009)
Области на компетентност Хидроекология, Опазване на околната среда, ГИС

Стефан Даскалов

Длъжност Ръководител проекти
Рождение 1954, Елена, България
Образование Магистратура по Архитектура, Баухауски университет, Ваймар, Германия (1979)
Езици Английски (отлично), немски (отлично), руски (отлично)
Трудов стаж Институт по градоустройство, ПО Софпроект (1979-1989); Министерство на околната среда и водите (1989-1999); Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ (от 1999)
Области на компетентност Планиране на урбанизираната територия, градска екология, ръководене на проекти

Любимка Дюлгерова

Длъжност Юрист
Рождение 1965, Монтана, България
Образование Магистратура по Право, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (1983-1988)
Езици Английски (отлично), руски (отлично)
Трудов стаж Адвокатско сдружение "Дюлгерова, Пенкова и партньори"
Области на компетентност Право

Тодор Шопов

Длъжност Финансов експерт
Рождение 1966, София, България
Образование Магистратура по Финанси, Университет по национална и световна икономика, София (1987-1992)
Езици Английски (комуникативно), руски (отлично)
Трудов стаж Асистент по Финансов контрол, Университет по национална и световна икономика - София (1998 до сега); Зам. директор на Летище - София (от 2006)
Области на компетентност Финансов съветник


 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени