РЕСАК - Дистрибутор на спътникови изображения

Една от основните услуги, които РЕСАК предлага на своите клиенти е закупуване на почти всички видове спътникови изображения, съществуващи на международния пазар. За да могат клиентите ни да се ориентират по добре в наличните на пазара спътникови изображения и да направят информиран избор при закупуването на определени такива, РЕСАК предоставя това “вътрешно интернет пространство” с основна информация за дистанционните изследвания като цяло и за видовете спътникови изображения поотделно.

Където и да се намирате в интернет пространството на РЕСАК винаги можете да достъпите частта засягаща дистрибуцията на сателитни снимки от бутона с иконка на Земята в дясно на банера на сайта.

Основни характеристики на системите за дистанционни изследвания и изображенията, предлагани от РЕСАК


Видове системи за дистанционни изследвания

Дистанционните изследвания (ДИ) представляват наука за събиране и интерпретиране на информация за даден обект или явление от разстояние, използвайки сензори, които не се намират във физически контакт с обектите си на обследване. ДИ имат широко приложение в най-различни области, но по отношение на наблюдение на Земята, системите за ДИ заснемат изображения. Най-общо тези изображения са заснети от сензори на борда на въздушни самолети или космически спътници и представляват важен източник на информация, както за картиране така и за следене и моделиране на развитието на природни и антропогенни елементи от земната повърхност – информация, която е от значение за най-разнообразни области от човешката дейност (както научни, така и икономически). Интерпретацията и анализа на изображения, заснети по метода на ДИ се нуждае от разбиране на процесите, които обуславят взаимовръзката между онова свойство, което сензорът реално измерва и свойствата на повърхността, които за нас са от интерес за определяне и/или изучаване (напр. физични свойства на процеса на отразяване на повърхност с определени характеристики като цвят и плътност на материята и чувствителност на сензора към конкретно свойство). Познаването на тези зависимости е предпоставка за адекватния избор, обработка и интерпретация на изображенията, заснети от сензорите за ДИ. То е ключов фактор и в дистрибуторските услуги на РЕСАК, при които центърът подпомага клиентите си да направят най-икономичния избор при закупуване на изображение, направено при дистанционно наблюдение на Земята.

Разрешения/резолюции (resolutions)

Независимо от начина на придобиването им, изображенията днес се предоставят изключително в цифров вид, което позволява тяхната лесна, удобна и бърза обработка от компютър. Тя се състои най-общо от автоматизирано извличане на информация или от подобряване на изображенията с цел крайно оформяне на представянето им, или за целите на фото интерпретацията (визуално разпознаване). Основни характеристики на дигиталните изображения, които са от изключително значение за тяхната обработка, са техните пространствено и радиометрично разрешения (резолюция). От пространствена гледна точка изображенията са съставени от отделни/дискретни изобразителни елементи, познати като пиксели, които се изразяват в еквивалентна линейна мерна единица за земна повърхност (обикновено метри). Изображенията се делят на такива с ниска (1km-10km), средна (100m-1km), висока (10-100m) и много висока (под 10m) пространствена резолюция. От радиометрична гледна точка това е обемът от числени стойности, които определят различната сила на заснемания сигнал, който понякога се отнася като динамичен диапазон (dynamic range) [], изразен в битове (bits) и обуславящ дълбочината на цвета (color depth) [], или пропорция сигнал-към-шум (signal-to-noise ratio) [сигналът записан в пикселите на дадено изображение, напр. отразена от земната повърхност светлина, никога не е чист, а е примесен с шум, резултат от несъвършенствата на системата за наблюдение. Сигналът е по-добър при използване на по-широки диапазони от спектъра. Също така шумовата компонента намалява при по-голям пиксел на заснемане. Ето защо трябва да се внимава със спектралното, пространствено и радиометрично разрешение, защото увеличаването им може да доведе до несъстоятелност на данните].

Пространственото и радиометрично разрешение се отнасят за всички видове цифрови изображения. Освен тях изображенията, заснети по метода на дистанционните изследвания, имат още две много важни характеристики, а именно, спектрална и темпорална резолюция. Спектралното разрешение представлява широчина на лентата от електромагнитния спектър, към която сензорът на системата за ДИ е чувствителен. В този смисъл изображенията са измервания на пространственото разпределение на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната. Обикновено това е отразената слънчева радиация или излъчената топлина – когато става дума за пасивни системи – или отразената радиация от независим източник на енергия, излъчван от самата система за дистанционни изследвания, – когато става дума за активни системи. Поради технически изисквания, избирателна пропускливост на атмосферата на Земята, вторичното отражение на лъчението при контакт с частиците в атмосферата и значимостта на данните, не всички диапазони от електромагнитния спектър, или т.н. честотни ленти/спектрални канали (spectral bands/channels) са подходящи за записване. Основните диапазони при пасивните системи са във видимия и инфрачервен спектър или между 0.4 и 12µm, като в горния край далечно инфрачервеното лъчение се използва за определяне на отдадената топлина от обектите. При активните (радарни системи) се използва микровълновия диапазон от електромагнитния спектър – между 30 и 300mm, – като за тяхното описание по-често се използва понятието честота (frequency), вместо дължина на вълната.

Значимостта на тези различни диапазони се крие в механизма на взаимодействие между електромагнитната радиация и материалите, които се изследват. Във видимия и инфрачервен диапазон отразената енергия, измерена от сензорът зависи от свойства като пигментация, съдържание на влага и клетъчна структура на растителността, минерално и водно съдържание на почви и ниво на седиментация на водата. В термалния край на инфрачервения диапазон силата на уловената радиация се контролира от капацитета на излъчване и други термични свойства на повърхността и на материята непосредствено под нея. В микровълновия диапазон, използвайки активни системи за заснемане, базирани на радарните технологии, силата на отразения сигнал зависи от грапавината на земното покритие, което се обследва и неговите електрични свойства, изразени във вид на сложна диелектрична проницаемост. Във всички случаи, при взаимодействието си с радиацията от различните части на електромагнитния спектър, различните типове материали (вода, почва, растителност и др.) реагират по определен начин, т.е. имат характерен отговор, т.нар. спектрална сигнатура.

Има още една резолюция, която е от значение за спътниковите системи. Нарича се времева резолюция (temporal resolution) и представлява интервала, на който се заснема една и съща точка от земната повърхност. Тази регулярност се обуславя от факта, че спътниците се изстрелват в предопределени орбити на определени височини, което позволява определянето на регулярността на заснемане на дадена точка от земната повърхност.

Списък на предлаганите спътникови изображения

По-долу за изредени характеристиките на спътниците и техните сензори, предоставящи съответните изображения. Моля, натиснете върху името на спътника за да видите как изглежда.


Изображения с ниско пространствено разрешение

TERRA

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

Собственик NASA
Пускова дата 18 декември 1999
Продължителност на мисията 6-7 години
Височина на орбитата 705 km
Времево разрешение 1-2 дни
Захват на полосата 2 330 km
Наклонение/насочване  
Спектрално разрешение 36 честотни ленти в диапазона 405nm÷14385nm
Радиометрично разрешение  
Пространствено разрешение 250m (за честотни ленти 1-2), 500m (за ч. ленти 3–7), 1000m (за канали 8–36)
Срок на изпълнение на поръчка
Минимална площ на поръчката

AQUA

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

Собственик NASA
Пускова дата 4 май 2002
Продължителност на мисията 6 години
Височина на орбитата 705 km
Времево разрешение 2 дни
Захват на полосата 2 300 km
Наклонение/насочване  
Спектрално разрешение 36 честотни ленти в диапазона 410nm÷14390nm
Радиометрично разрешение 12 бита/пиксел/ч.лента
Пространствено разрешение 250m (за честотни ленти 1-2), 500m (за ч. ленти 3–7), 1000m (за канали 8–36)
Срок на изпълнение на поръчка
Минимална площ на поръчката


Изображения със средно пространствено разрешение

TERRA

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)

Собственик NASA
Пускова дата 18 декември 1999
Продължителност на мисията 6-7 години
Височина на орбитата 705 km
Времево разрешение 16 дни
Захват на полосата 60 km
Наклонение/насочване ±24° VNIR / ±8.55° SWIR&TIR
Спектрално разрешение 14 честотни ленти в диапазона 405nm÷14385nm
Радиометрично разрешение 8 бита/пиксел/ч.лента VNIR и SWIR
12 бита TIR
Пространствено разрешение 15 m VNIR / 30 m SWIR / 90 m TIR
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни)
Минимална площ на поръчката 60 x 60 km (1 сцена)

IRS-1D (Indian Remote Sensing)

Собственик ISRO (Indian Space Research Organisation)
Пускова дата 29 септември 1997
Продължителност на мисията 3 години
Височина на орбитата 737 km (в перигей)/821 km (в апогей)
Времево разрешение  
Сензори PAN, LISS-3, WiFS
Захват на полосата 70 km PAN / 142km LISS-3 / 804 km WiFS
Наклонение/насочване  
Спектрално разрешение  
Радиометрично разрешение 6 бита/пиксел/ч.лента PAN
7 бита LISS-3 и WiFS (доставка в 8-битов файл)
Пространствено разрешение 5.8 m PAN / 23.5 m (зелен, червен, NIR) и 70 m (MIR) LISS-3 / 188 m WiFS
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни)
Минимална площ на поръчката 23 x 23 km (1/9 от единична сцена) архивни данни от РАN
70 x 70 km (1/4 от единична сцена) ново заснемане с LISS-3


Изображения с високо пространствено разрешение

SPOT-5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre)

HRS (Haute Resolution Stereoscopique)

Собственик CNES
Пускова дата 4 май 2002
Продължителност на мисията 5 години (11)
Височина на орбитата 832 km
Времево разрешение 26 дни
Сензор HRS (Haute Resolution Stereoscopique)
Захват на полосата 120 km
Наклонение/насочване ±20° (насочване на визирната линия по посока траекторията на движение)
Спектрално разрешение 1 PAN канал в диапазона 490nm÷690nm
Радиометрично разрешение 8 бита/пиксел/ч.лента
Пространствено разрешение 10m
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 21 х 21 км (1/8 от единична сцена)


Изображения с много високо пространствено разрешение

RapidEye

Satellite Constellation - 5 spacecrafts

Собственик RapidEye AG
Пускова дата 28 август 2008
Продължителност на мисията 7 години
Височина на орбитата 630 km (Слънчево синхронизирана)
Времево разрешение 1 ден (извън Надир, < 20°); 5.5 дни (в Надир)
Сензор JSS 56 (Jena Spaceborne Scanner)
Захват на полосата 77 km
Наклонение/насочване ±25° (насочване на визирната линия надлъжно и напречно на траекторията на движение)
Спектрално разрешение 5 канала (Blue, Green, Red, Red Edge, NIR)
Радиометрично разрешение 12 бита/пиксел/ч.лента
Пространствено разрешение 5m (след ортотектификация)
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката Моля, свържете се с нас за повече информация!

SPOT-5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre)

HRG (Haute Resolution Geometrique)

Собственик CNES
Пускова дата 4 май 2002
Продължителност на мисията 5 години (11)
Височина на орбитата 832 km
Времево разрешение 3 дни (с наклонение) /26 дни (в Надир)
Сензор HRG (Haute Resolution Geometrique)
Захват на полосата 60 km (117 km при едновременна работа на HRG1 и HRG2)
Наклонение/насочване ±27° (насочване на визирната линия надлъжно и напречно на траекторията на движение)
Спектрално разрешение 5 канала (1 PAN - за реализиране на супер, 3 MS - XS1, XS2, XS3 и 1 SWIR) в диапазона 490nm÷1750nm
Радиометрично разрешение 8 бита/пиксел/ч.лента
Пространствено разрешение 2.5m (supermode) / 5m PAN, 10m MS, 20m SWIR
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 21 х 21 км (1/8 от единична сцена)

Ikonos-2

Собственик GeoEye (преди Space Imaging Inc.)
Пускова дата 24 септември 1999
Продължителност на мисията 7 години (гориво за 8.3 години)
Височина на орбитата 681 km
Времево разрешение 3÷5 дни (с наклонение) и 144 дни (в Надир)
Сензор OSA (Optical Sensor Assembly)
Захват на полосата 11 km
Наклонение/насочване ±60° (насочване на визирната линия надлъжно и напречно на траекторията на движение)
Спектрално разрешение 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm
Радиометрично разрешение 11 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл)
Пространствено разрешение 1m PAN, 4m MS (в Надир)
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 49 кв.км. (архивни) / 100 кв.км. (ново заснемане) - при неправилна форма на полигона възлите на не по-малко от 5м един от друг

Formosat-2

Remote Sensing Instrument (RSI)

Собственик NSPO (Национална космическа организация на Тайван)
Пускова дата 19 май 2004
Продължителност на мисията 5 години (гориво за 7 години)
Височина на орбитата 891
Времево разрешение 1 или 2 дни
Сензор Remote Sensing Instrument (RSI)
Захват на полосата 24 km
Наклонение/насочване ±45° (насочване на визирната линия по траекторията на движение и напречно на нея)
Спектрално разрешение 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm
Радиометрично разрешение 8-битова дълбочина на пиксела за ч.лента
Пространствено разрешение 2m PAN, 8m MS (в Надир)
Срок на изпълнение на поръчка 7÷14 дни (архивни данни) / 7÷60 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 24x24 km (архивни и ново заснемане)

QuickBird-2

Собственик DigitalGlobe
Пускова дата 18 октомври 2001
Продължителност на мисията 5 години (гориво за 7 години)
Височина на орбитата 450 km
Времево разрешение (периодичност на заснемане) 1÷5 дни
(в зависимост от големината на областта за заснемане)
Сензор Скенер с линейно блоково заснемане
Захват на полосата 16.5 km
Наклонение/насочване (максимално отклонение от надира) ±25° (насочване на визирната линия по траекторията на движение и напречно на нея)
Спектрално разрешение 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm
Радиометрично разрешение 11 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл)
Пространствено разрешение 61сm PAN, 2.4m MS (в Надир)
Срок на изпълнение на поръчка 3÷14 дни (архивни данни) / 7÷90 дни (ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 25 кв.км. (архивни) / 64 кв.м. (ново заснемане)

KOMPSAT-2 (Korea Multi-Purpose Satellite-2) / Arirang-2

Multi-Spectral Camera (MSC)

Собственик Корейски аерокосмически изследователски център - Korean Aerospace Research Institute (KARI), RoSK
Пускова дата 28ми Юли 2006
Продължителност на мисията 3 години
Височина на орбитата 685 km
Времево разрешение 28 дни, 3 дни (30° насочване на визирната линия напречно на траекторията на движение)
Сензор Мулти-спектрална камера - Multi-Spectral Camera (MSC)
Захват на полосата 15km в Надир
Наклонение/насочване ± 30° Roll - завъртане по оста на движение
Спектрално разрешение 5 честотни ленти (1 PAN, 4 MS) в диапазона 450nm÷900nm
Радиометрично разрешение 10 бита/пиксел/ч.лента (доставка в 16-битов файл)
Пространствено разрешение 1m PAN, 4m MS (в Надир)
Срок на изпълнение на поръчка 7-14 дни (архивни данни) / 7-60 дни(ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 50 кв.км. - 4 сцени (архивни) / 225 кв.м. - 1 сцена (ново заснемане)
Покритие Виж картата (актуалност: 4 декември 2008)

EROS B-1

Собственик ImageSat (Израел)
Пускова дата 25 април 2006
Продължителност на мисията 8÷10 години
Височина на орбитата 510 km
Времево разрешение 4÷12 дни според географската ширина
Сензор
Захват на полосата 7 km в Надир
Наклонение/насочване ±45°
Спектрално разрешение 1 PAN в диапазона 500nm÷900nm
Радиометрично разрешение 10 бита/пиксел (доставка в 16-битов файл)
Пространствено разрешение 70 сm
Срок на изпълнение на поръчка 2-4 дни (архивни данни) / 10-90 дни(ново заснемане)
Минимална площ на поръчката 25 кв.км. (архивни) / 49 кв.м. (ново заснемане)

 
 
 
  РЕСАК® © 2014. Всички права запазени