Новини

2017 г.

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие"

02.2017

На 06-07 февруари 2017 г. се състоя международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие" в хотел Метрополитън, София, България. Обсъждаха се проекти, финансирани по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Международна научна конференция - Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие

Конференцията беше проведена с участието на Министерство на околната среда и водите, Норвежкия институт за изследване на природата, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките, Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и храните, Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българската национална мрежа, Сътрудничество за екосистемни услуги (ESP), Националната мрежа LTER (LTER-Bg), Националния институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките, представители на Европейската комисия, Генерална дирекция "Околна среда", Института "James Hutton" и др.

Конференцията имаше за цел да събере заедно учени от различни страни, с цел, да се обсъдят научните аспекти на картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги. Тя се фокусира върху методите за картографиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите, свързани с тяхното прилагане в националните оценки, свързани с MAES – Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Програмата включваше пленарни сесии по следните основните теми:

  • Картиране на екосистемите
  • Оценка на състоянието на екосистемите
  • Картиране и оценка на екосистемните услуги
  • Биофизични перспективи
  • Социално-културни перспективи

Експерти от Център РЕСАК участваха в изготвянето и представянето на две презентации и два постера по проектите FEMA и GRASS, в екип с учени от ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Това включва:
1. Картиране на сладководните екосистеми в България – типове, състояние и услуги: някои аспекти и практически решения;
2. Картиране на тревните екосистеми и тяхното състояние – първа детайлна методология за България.

Програма на конференцията - тук.

Официален уеб-сайт на конференцията: www.metecosmap-sofia.org


 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени