Проекти

Център РЕСАК е участвал в множество проекти като водеща институция, като освен това членове на РЕСАК са играли роля на подизпълнители и консултанти по проекти ръководени от други организации.

От основаването си през 1998 г., РЕСАК е взел участие в повече от 30 успешно изпълнени национални и международни проекти. Проектите са в областта на земеделието и управлението на ресурсите на околната среда, земно покритие и земеползване, инвентаризация на почвите и горските масиви, водни ресурси, екологични бедствия, планиране на урбанизираните територии и др. - всички те прилагащи ДИ/ГИС технологии като средство за бързо и систематизирано набавяне и обработване на геопространствени и атрибутни данни. Сателитните изображения покриват почти целия диапазон от налични сензори до днес: QuickBird, Ikonos, IRS, SPOT 4/5, Landsat TM/ETM+, Aster, MODIS, NOAA-AVHRR, SeaWiFS, CZCS, както и снимки от руските KVR-1000, KFA-3000, а също и от аерозаснемания.


Проекти 2015

Програма БГ03 "БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ"

България е една от страните с най-богато биоразнообразие в Европа, покриваща 3 био-географски региона – Алпийски, черноморски и континентален. Геологията и специфичните микроклиматични особености на страната са основната причина за това богато биологично разнообразие на видове, природни местообитания и екосистеми, по отношение на голяма част от които стои въпроса за тяхното опазване. Основните заплахи за биоразнообразието и функциите на екосистемите, идентифицирани в българските Национални консервационни планове (2005 – 2010), както и на нивото на ЕС, са загуба на местообитания, инвазивните чужди видове, промяната в климата, свръх-експлоатацията на природните ресурси и замърсяването. Поради липсата на координация, ефективно законодателство и контрол, националните власти се затрудняват в провеждането на борбата със загубата на биоразнообразие чрез цялостане и интегриран подход. Това поражда необходимостта в България да бъде повишено нивото на осведоменост и разбиране и да бъде извършена по-аналитична и методологична оценка на екосистемите и техните услуги, като се определят главните отрицателни фактори и се предприемат мерки за намаляване на тяхното въздействие.
Източник: www.eeagrants.bg

Център РЕСАК участва като партньор в два проекта, дефинирани в рамките на програмата:

Проект: "FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България"(Д-33-87/27.08.2015)

Партньори: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (REC-BG), Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (ReSAC), Клуб "Икономика 2000"

В контекста на текущата програма на Европейското икономическо пространство (ЕЕА) същинският обект/предмет са по-скоро екосистемите като цяло, отколкото отделни видове или хабитати. Така политическите съображения/изисквания към резултата обхващат екосистемните услуги и тяхната оценка и свързаните с климата области като адаптация и достъп до генетични ресурси.
Проектът относно сладководните екосистеми (реки и езера) формира част от националната методологична рамка за картиране и оценяване на екосистемните услуги, които са част от цялостния процес на картиране на екосистемите и оценка на биофизичните характеристики в България.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от www.freshwater-ecoservices-bg.eu

Проект: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (Д-33-90/03.09.2015)

Партньори: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН), Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК (ReSAC), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Биосфера Консулт

Проектът ще допринесе за изпълнението на общите цели на програмата за пълна инвентаризация на екосистемните услуги в изпълнение на Стратегията за биоразнообразието на ЕС. Нашата задача е да опишем и оценим тревните екосистеми в България или казано по-популярно всички пасища, ливади и мери, които по предварителни предвиждания обхващат около 30% от страната. Разчитайки на натрупаните огромни масиви информация за тревните съобщества и различните животински видове свързани с тях разчитаме, че ще можем да изпълним задачата си за 13 месеца – започвайки през септември 2014 год. трябва да приключим до месец ноември 2016.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от www.grasslands-ecoservices-bg.eu


Проекти 2009

geoland2 - Представяне на ситуацията на земната повърхност

Партньори: 50 европейски компании и институции, включително РЕСАК

Същинските услуги по картиране служат за изработване на основна гео-информация за земното покритие и земеползване и неговите годишни и сезонни промени, както и различни допълнителни биофизични параметри описващи статута на растителността в континентален мащаб, радиационния баланс на земната повърхност и кръговрата на водата на базата на сателитни данни за наблюдения на земята. Те обхващат ситуацията на локално и глобално ниво с честота на обновяване варираща от един ден до няколко години.

50 компании и институции от цяла Европа участват в този проект, включително РЕСАК от България.

SAFER - Навременната информация спасява животи

Партньори: 55 европейски компании и институции, включително РЕСАК и НИМХ

Въвеждайки предоперативна версия на същинската услуга за спешно реагиране GMES/Kopernikus, главната цел на SAFER е да осигури капацитет за бързо картиране при възникване на бедствени събития. Такава информация се базира на спътникови изображения на засегнатата територия и на референтни карти, които SAFER изготвя предварително за територии изложени на повишен риск от извънредни ситуации. Такива рискови зони могат да бъдат планински долини с богато минало на наводнения или свлачища, сухи зони податливи на горски пожари или територии в съседство с вулкани.

За 2008, SAFER предостави пълномащабни услуги в отговор на реални събития, както и по време на учения проведени за различни видове бедствия. Основния критерий за оперативност на проекта е своевременното реагиране:

В проекта участват 55 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК и НИМХ от българска страна.

COSMOS - Обединяване на силите в името на по-доброто обслужване на кандидатстващите по 7РП

Партньори: 55 европейски компании и институции, включително РЕСАК и ИСЗВ/БАН

Сега националните контактни лица (НКЛ) от 32 страни работят заедно по приоритет COSMOS. Поддръжните действия целят улесняването на кандидатите по Седмата рамкова програма (7РП) на Европейския съюз лесно да намират международни партньори и да си споделят добри практики.

COSMOS - Коопериране на контактните лица по приоритет Космос като средство за оптимизиране на услугите (Cooperation Of Space NCPS as a Means to Optimise Services) - цели изграждането на мрежа от контактни лица по този приоритет.

Партньорите по проекта са 34 европейски компании и институции, сред които РЕСАК и ИСЗВ/БАН от България.


Проекти 2008

BulgaRisk

Партньори: SPOT Image, SERTIT, DDSC, ReSAC, Infoterra, Boost Technologies

През последните години България бе силно и все по-често засягана от природни бедствия и аварии, в това число горски пожари, земетресения, свлачища, наводнения, снегонавявания и заледявания, нефтени замърсявания, които причиниха много човешки жертви и материални щети. От една страна, на правителствено ниво са набелязани много мерки с цел подобряване на пълния цикъл на управление на риска. От друга страна, българското правителство си е поставило за цел въвеждането на модерни средства за управление на риска, и в частност – създаването на национален център за управление на географска информация. В този контекст, SPOT Image, заедно с френските и българските си партньори и подкрепата на френското Министерство на икономиката и финансите, започнаха осъществяването на настоящия проект.

БУЛГАРИСК е българо-френски проект целящ интегрирането на сателитни изображения в оперативния процес на управление на риска в България. Основните бенефициенти на проекта са ДАИТС и АУРЕ. Потребители на резултатите ще бъдат ДАИТС, Министерство на Бедствия и Аварии, Министерство на Държавната Администрация и Административната Реформа, Министерство на Извънредни Ситуации - Център за Аерокосмически наблюдения, Министерство на Вътрешните Работи - Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Спасяване, НИМХ, Института по океанология и регионални центрове и общини. Проектът се изпълнява от международен консорциум: SPOT Image - ръководител на проекта, CERTIT, Infoterra France, BOOST Technologies, МВР-Гражданска Защита на Република Франция, с български партньор - РЕСАК.

Специфичните задачи на проекта са:

  • Обучение на експерти от Държавната администрация и институти за използване и адаптиране на спътниковата информация при вземане на управленски решения в областта на превенция от природни бедствия и аварии, и оценка на щетите от тях.
  • Да се подготви доклад за състоянието и анализ на нуждите от географски данни за управлението на бедствия в България, преди, по време на и след настъпване на събитието.
  • Да се демонстрира на лицата, които вземат решения и на заинтересованите страни полезността на спътниковите изображения като източник на информация за природни бедствия и като инструмент за управлението им като за целта представи преглед на най-новите постижения в областта и разработи 3 прототипни бази данни в 3 пилотни региона за 3 типа бедствия (наводнения, горски пожари и замърсяване).
  • Да се състави списък с препоръки за създаването в България на информационен център за управление на бедствия и за интегрирането на спътникови изображения и нови информационни и комуникационни технологии (НИКТ) при разработването на национални бази данни за управление на бедствия (съдържание на базите данни, човешки и материални ресурси, необходими за създаването и поддръжката на базите данни).

Проектът започна през юни 2007 и трябва да завърши през септември 2008.


Проекти 2007

JRC Formosat-2

Партньори: ReSAC, JRC, SPOT Image, Spacemetric.

РЕСАК заедно със SPOT Image и Spacemetric участваха в задълбочено проучване на точността на орторектификация на FORMOSAT-2 проведен от JRC. Целта на изследването бе да се завърши анализа на потенциала на сателита FORMOSAT-2 като допълнителен спътник в кампаниите по контрол чрез дистанционни изследвания (CwRS), които се провеждат в страните членки на ЕС всяка година. По същество анализа се състоя в последователни орторектификациии на едно и също изображение с постепенно нарастване на опорните точки в строго определен ред. Тестът се проведе идентично за изображения с различен ъгъл на заснемане за да се проследи ефекта върху точността на позициониране на обектите в ортоизображенията.

Пилотна задача по научно-приложен проект за изготвяне на „fast track” карти НА ГОЛЕМИТЕ ПОЖАРИ в страната ЗА ПЕРИОДА – 10-29 юли, 2007г., на база спътникови изображения от Spot image и DMCII

Партньори: АУРЕ, РЕСАК, НСПБЗН към МВР

ДАИТС възложи проект за бързо картиране на големите пожари в страната за периода 10ти-29ти Юли 2007 на база на сателитни изображения от SPOT-5 и DMC-II. Пилотната задача бе изпълнена от АУРЕ и РЕСАК в сътрудничество с НСПБЗН към МВР. Проектът бе подкрепен от Европейската комисия - Обединен изследователски център (JRC), Република Франция и Федерална Република Германия.

Научната разработка се осъществи в съответствие с няколко програми на ЕС като:

  • Building the European Research Area in the field of ICT for environmental sustainability аnd security
  • Global Monitoring for Environment and Security
  • Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14th of March 2007, establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Можете да разгледате някои примерни карти за класификация на пожарите по SPOT (тук) и по DMC-II (тук).

Пълен списък с проектите и техните описания може да разгледате в английската версия на страницата.
 

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]

 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени