Услуги

Обработка на изображения

РЕСАК е водеща организация за България в областта на обработката на спътникови изображения. Техниките за обработка, които се прилагат на сателитните изображения или въздушни снимки включват процеси на растерна компресия, възстановяване, подобряване, предварителна обработка, количествено изразяване, пространствено филтриране и други техники за разпознаване на повтарящи се растерни мотиви. Служителите на РЕСАК има опит не само с различни техники за обработка на спътникови изображения в общ план, но и конкретен опит с приложението им за спътникови изображения от различни категории пространствена разделителна способност - от такива с много висока разделителна способност като QuickBird и Ikonos, през изображения със средна резолюция - Landsat и Spot, до сателитни изображения с ниска разделителна способност.


Разработка на данни и цялостни решения за ГИС

РЕСАК предлага услуги в областта на ГИС, които покриват широк диапазон от дейности - от въвеждане и превръщане на данни, преобразуване на формати, сканиране, дигитализиране, до създаване на специфични ГИС бази данни, анализи и модели. Превръщането на данни може да се осъществи от карти на хартиен носител или сканирани карти с предварително зададена географска проекция, таблични данни, друга съпътстваща информация и т.н. Специализираният софтуер, ползван от РЕСАК, може да работи с различни формати, както и да конвертира в подходящи за клиента формати. РЕСАК има техническа база за широко форматно сканиране и дигитализиране - с таблет или чрез векторизиране на ръка. Новосъздадените векторни/растерни файлове се проверяват топографски и към тях могат да се добавят бази данни за ГИС.


Услуги за бързо проследяване

РЕСАК предлага бързо картографиране на засегнати от бедствия райони както и за следене на земното покритие чрез спътникови изображения. При интерес от такива експресни услуги имаме възможност регулярно да предоставяме данни за земно покритие или земеползване и да обновяваме информацията, както на национално, така и на местно ниво. В случай на природно бедствие имаме необходимата инфраструктура и оборудване за поръчване на сателитни данни от различни сензори, за набиране на данни от терена и допълнителни данни, за обработка на спътниковата информация в кратки срокове и за предоставяне на актуална информация, карти и анализи за засегнатите зони.


Консултации и обучение

Експертите на РЕСАК, с дългогодишния си и разнообразен опит в областта на ДИ и ГИС, са в състояние да предложат различни консултантски услуги. Вече сме споделили опитът и познанията си с различни държавни институции, местни администрации, научни организации, университети и частни фирми. РЕСАК разполага с високо квалифицирани служители специалисти в различни области на приложение на ДИ/ГИС. В периода 1998-2006 те са участвали в обучения организирани от ФАО/ОН в Полша, Румъния; GTOS/FAO в Унгария, Чехия; учебни сесии в ESA/ESRIN, JRC Италия, Германия и обучения съпътстващи работния процес в България, организирани от експерти на JRC, FAO, AED SICAD. Служителите на РЕСАК имат сертификати за успешно завършени курсове по ДИ/ГИС организирани от FAO/UN, AED SICAD, JRC. За студенти и лица работещи в системата за взимане на решения РЕСАК организира обучителни курсове по ДИ и ГИС.

 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени