Новини 2018

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Сдружение "Алианс за околна среда" (АОС) участваха в среща-семинар с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter

02.2018

На 07.02.2018 г. в конферентната зала на ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя среща-семинар между експерти от РЕСАК, АУРЕ и АОС с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter.

От немска страна бяха представени следните теми:

 • представяне на фирмата GAF AG;
 • информация за настоящи и бъдещи спътници;
 • представяне на продукта „Gaf Elevation Suite“ (от 0.3 m до 5 m резолюция);
 • представяне на софтуер GAFMap - Desktop GIS, включително DEM Viewer и Geology Extension;
 • примери за услуги и решения - моделиране на наводнения, генериране на височини на сгради, картографиране на биоразнообразие, мониторинг на промените на природните ресурси, топографско картографиране, реакция по време на бедствие.

От българска страна бяха представени следните теми:

 • представяне на ReSAC / ASDE;
 • концепция, базирана на водещия трансграничен проект BG-RO - CBC 171;
 • подкрепа на ЕС, макрорегионалните политики/програми - Регионален център за интегрирано управление на риска и териториите в района на Долен Дунав;
 • от изследвания до оперативна практика и услуги с добавена стойност.

Основна цел на срещата бе да се задълбочат контактите между участниците, които отдавна имат професионални взаимоотношенията по различни Европейски проекти, като се генерират идеи за съвместна бъдеща дейност.

Обсъдени бяха също така и предстоящи събития, във връзка с програмата за Председателството на България на Съвета на Европа, които ще се проведат през м.април 2018 година.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК изпълни допълнителни дейности по проект за изготвяне на Общ устройствен план /ОУПО/ на община Болярово.

01.2018

Общият устройствен план на община Болярово, Югоизточна България, е разработен от консорциум, ръководен от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони /АУРЕ/. Център РЕСАК взе участие в разработката, като изпълни допълнителни дейности в рамките на проекта.

Общият устройствен план за управление обхваща цялата територия на общината (667.33 км2) с 20 населени места със своите землища с център гр. Болярово.

Изискването за ОУПО се основава на значителните промени в социално-икономическата среда и условията, при които се развиват икономиката, социалната област, техническата инфраструктура и природната среда. Тези промени засягат процесите, свързани с развитието на основните функционални системи на община Болярово, които са определили изисквания към устройственото планиране на общинската територия. ОУПО е разработен въз основа на чл. 124 от Закона за устройство на територията и Решение на Общинския съвет за разработване на общи устройствени планове.

Планът е разработен като проект в две фази: предварителен и окончателен проект. Той е придружен от екологична оценка, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и / или Закона за биологичното разнообразие.

В отговор на новите тенденции в политиките на ЕС, особено в областта на регионалното управление, новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП), укрепването на устойчивостта, хармонизирането на данните и редовното наблюдение на промените, са включени някои от иновационни практики в общия план за развитие, като например:

 • хармонизирани бази данни и уеб-базиран географски портал;
 • редовен мониторинг на промените въз основа на интерпретация на сателитни изображения и стандарта ISO 19144-2;
 • Интегрирано управление на риска и планиране на превенцията, като се използват бази данни за активите и данни за исторически природни и антропогенни бедствия и съответните загуби.

В Център РЕСАК беше направен анализ на горски територии, засегнати от корояд. Анализът е изготвен във връзка с обезпокоителните темпове и повсеместното разпространение на нашествие от корояд, което обхваща големи територии на иглолистни гори в цялата страната. Изготвена е карта, даваща представа за точните места (hot spots) на дърветата подложени на изсъхване, което може да се ползва при борба срещу нашествието от корояд. Беше оценена площта на засегнатите територии и беше направен ориентировъчен анализ на загубите на дървесна маса. За анализите са използвани спътникови изображения от Европейският спътник Sentilel 2, дата 24 август 2017. Изображението е подложено на допълнителна обработка, интерпретация и автоматизирана класификация в Център РЕСАК. Използвани са комбинации от спектрални канали: NIR-Red-Green / Red-Green-Blue.

С оглед доброто изпълнение на задачите по изготвянето на ОУПО на община Болярово беше извлечена допълнителна информация от спътникови изображения, свързана със земното покритие, земеползване и съответните настъпили промени през годините. За целта бяха използвани изображения от:

 • европейския спътник Sentilel 2, дата на заснемане 3 май 2017
 • корейския спътник с радар със синтезирана апертура KOMPSAT 5, дати на заснемане 11 април 2014 и 5 май 2016

Извършена е радиометрична обработка на изображението от сателита KOMPSAT-5, за да се сравни с изображението на Sentinel-2 и бяха разграничени основни типове земно покритие. По-подробно изследване на спецификата на различните видове земни покрития и по-специално на видовете земни покрития в градската среда трябва да се проучи, за да се изследват промените в различните години.