Новини 2012

Център РЕСАК организира обучение по приложение на ГИС технологии за управление риска от наводнения

10.2012

В рамките на проект „Оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици на р.Дунав, ориентирана към заинтересованите страни“, SEE A/077/2.1/X (DANUBE_FLOODRISK) Център РЕСАК проведе обучение на заинтересовани лица и експерти по бедствия и аварии по приложение на ГИС технологии при оценка заплахата и риска от наводнения. Обученията бяха проведени на 24.10.2012г. в Областна дирекция на МВР гр. Русе и на 31.10.2012г. в община Белене. В обучението присъстваха представители на общински администрации, ГД „Гражданска защита”, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, МО и др. сродни организации от гр. Русе, гр. Белене, гр. Никопол, гр. Лом и гр. Видин.

Първата част на обучението включи презентации за „Теоретични основи на ГИС-технологии с акцент управление риск от природни бедствия“ и „ГИС и спътникови методи при управление риска от наводнения: Примери от разработки на център РЕСАК“. След това бе направена кратка демонстрация на инсталиране на ГИС софтуера Quantum GIS. Втората част на обучението беше свързана с работа с данни в среда на Quantum GIS, в т.ч. визуализация, редактиране, зареждане на други налични ГИС-данни, оформяне на карти. В края на обучението беше отделено време за допълнителни въпроси и дискусии.

При обучението бяха използвани данни и карти за заплахата от наводнения от р.Дунав за Русе, Белене, Никопол и Лом, разработени от Център РЕСАК в рамките на проекта. На всички заинтересовани лица беше предоставен ГИС проект с изработените данни който наред с извършеното обучение ще подпомогне експертите при взимането на управленски решения и при оперативната работа по управление риска от наводнения.

Участие на РЕСАК в проект EUFODOS на 7 РП за научни изследвания на ЕС

10.2012

2012 10 eufodos brandenburg

През 2010 г. Център РЕСАК беше поканен да се включи в международен Консорциум по проект EUFODOS, финансиран от Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕК, който има за цел да развие специфични предоперативни услуги свързани с оценка на щети в горския фонд и картографиране на функционални параметри на горите. Проектът е научен / Collaborative project / с начало 01.2011 и се координира от JOANNEUM RESEARCH INSTITUTE – Австрия. Център РЕСАК разработва няколко услуги, които ще се предоставят на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на Земеделието и Храните. Услугите са свързани с изготвяне и обновяване на ГИС бази данни за горските територии и промените в горския фонд, инфраструктурата в горския фонд, а също така и бързо картографиране при управление на бедствия. Консорциумът по проекта включва няколко европейски организации, изследователски центрове и институти, частни компании развиващи R&D дейности свързани с наблюдения на Земята като: VTT (Финландия), GAF(Германия), University of Frieburg (Германия), EURAC (Италия), RapidEye (Германия), РЕСАК (България), ЕАА (Австрия). Проектът е с продължителност три години.

На 11-ти и 12-ти октомври 2012 година бе проведена работна среща на партньорите по проект EUFODOS (European Forest Downstream Services) в офиса на компанията RapidEye (Бранденбург, Германия). На срещата взеха участие представители на всички участници в проекта (Joanneum Research, VTT, GAF, ALU-FR, EURAC, RapidEye, ReSAC, EAA). Бяха дискутирани въпроси свързани с изискванията на крайните потребители на услугите и продуктите, както и въпроси относно финансовата визия на проекта и бъдещия бизнес план на консорциума. На срещата бяха обсъдени още въпроси относно хармонизацията и стандартизацията на услугите по проекта:

  • Защо SPs имат нужда от хармонизация?
  • Какво разбират SPs под хармонизация?
  • Типове услуги А2?
  • Типове услуги А2.1 RUSH-MODE?
  • Типове услуги A2.2 NON-RUSH-MODE?
  • Стъпки в “Processing chain”?
  • Processing chain A2.1 Rush Mode?
  • Горещи теми A2.1. RUSH-MODE?
  • Горещи теми A2.2. NON-RUSH-MODE?

Следващата работна среща ще се проведе на 21 и 22 март 2013 година в София, в офиса на Център РЕСАК – организатор на събитието. Съвместно с Изпълнителна агенция по горите ще бъде проведено практическо упражнение на терен в Природен парк „Витоша”.

Участие на Център РЕСАК в лятна школа организирана от Румънската космическа агенция в град Нептун, Румъния 09.2012

09.2012

Между 23-ти и 30-ти август 2012 г., в град Нептун, Румъния, Румънската космическа агенция (ROSA) организира 4-то издание на GEOSS лятно училище, на тема “Дистанционни изследвания на морската акватория на Черно море”. GEOSS лятно училище e част от дейности, свързани с подпомагане изграждане на капацитет за глобално наблюдение на Земята от Космоса (GEO).

Центърът за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, като дългогодишен партньор на ROSA получи покана за участие на двама млади експерти да участват в обучението. От българска страна присъства още и представител от НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките.

Главната цел тази година бе усвояване на знания, свързани със съвременното приложението на дистанционните изследвания, данни от наблюдението на Земята от Космоса и бъдещи сензори, предназначени за наблюдение и мониторинг на морската среда и сателитна океанография.

За постигане на тази цел, бяха разгледани главни теми като: данни от радари със синтезирана апретура (SAR) за наблюдение на морската среда, картографиране на солеността, оценка на вектора на вятъра в близост до морската повърхност, изследване на вълни, морска безопасност и сигурност, проучване на различните характеристики на морската среда.

Лекциите и упражненията бяха много добре структурирани, водени от преподаватели първенци в областта на дистанционните изследвания от редица световни организации и институции като: ROSA, Newcastle University UK, University in Bucharest, National Meteorological Administration, DLR, ESA/ESRIN, German Remote Sensing Data Center, National institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa”, EUSC, GEOINT (Center from the Military Technical Academy), SMOS Barcelona Expert Centre (BEC). Практически занятия бяха включени в измерване параметрите на морската вода, в района на делтата на р. Дунав.

Придобитите знания от обучението ще бъдат приложени при реализирането на бъдещи проекти, свързани с използването на радари при наблюдението на Земята от Космоса в различни направления.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК и RapidEye AG сключиха споразумение за разпространение на спътникови изображения и продукти от спътници RapidEye

07.2012

2012 07 logo rapideye

През месец юни Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК и RapidEye AG сключиха споразумение за разпространение на спътникови изображения и продукти от спътници RapidEye.

Територията, която се покрива от споразумението обхваща България, Албания и Косово. Настоящите клиенти могат да се възползват от професионалисти от РЕСАК при избор на подходящ тип и формат спътниково изображение, както и съдействие при оформяне на цялостната документация за поръчка. При допълнителна заявка РЕСАК може да извърши професионално обработка на спътниковите изображения: орторектификация, тематична класификация и т.н.

Продуктите, които се предлагат за разпространение със съответните лицензи са Basic product (Level 1B) и Ortho Product (Level 3A).

Характеристиките, на които отговарят спътниковите изображения от спътници RapidEye можете да намерите тук.

pdf

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в петата международна научна конференция – BALWOIS 2012

06.2012

2012 05 28 balwois

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК взе участие в Петата международна научна конференция – BALWOIS 2012 в Охрид (Република Македония), хотел Метропол, между 28 май и 02 юни 2012 г. www.balwois.com.

Главното значение на проекта BALWOIS е синтезирането, представянето и обмена на научна информация, методи, анализи и резултати, постигнати от различни научни институции, организации и изследователи в областта на наблюдението и изследването на климата, влиянието на климатичните промени върху отделните елементи на околната среда, изследване на водните ресурси и приложението на различни екохидрологични подходи при управлението на водните системи на локално и транснационално ниво. Специално внимание е отделено на мониторинга на водните ресурси на Балканските страни и създаването на единна общност на Балканите от акционери в областта на опазването и управлението на водите - учени, експерти, неправителствени организации, общественост.

BALWOIS 2012 беше организирана от IB2E, METEO MAK, Охридски хидроложки институт, Факултетът по строително инженерство при Университет "Св. Кирил и Методий" в Скопие, Македонска хидрометеорологична служба, както получава подкрепа от Министерство на околната среда и ландшафтно планиране на Република Македония и на Френския посланик в Скопие, Международната Асоциация на Хидроложките науки и някои други частни организации.

Експерти от РЕСАК взеха участие в пленарна научна сесия по направление 4 - Интегрирано управление на водните ресурси, с доклад на тема: ”Картографиране, паспортизация и създаване на национална база данни на стоящите водни обекти и влажни зони на територията на Република България. Приложение на базата данни – проект EUFODOS – 7-ма РП за научни изследвания на ЕК.

Участие на Център – РЕСАК в три научни мероприятия

04-05.2012

Участие на Център - РЕСАК в младежки семинар на тема „Реализация и перспектива за младите геодезисти в България“

На 03-ти май 2012 г. в Дома на науката и техниката, гр. София. се проведе младежки семинар на тема „Реализация и перспектива за младите геодезисти в България“, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Семинарът имаше за цел да информира и насърчи младите учени и студенти относно тяхната професионална практика в геодезията и свързаните с нея области. РЕСАК участва с презентация на тема " Програмата GMES - Оперативният капацитет на България за изследване на Земята от Космоса".

Участие на Център - РЕСАК в „Ден на отворените врати“ на Физически Факултет към СУ „Св. Климент Охридски” и като спонсор на събитието

На 21.04.2012 г. Физическият факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ отвори вратите си за посетители. В събитието „Ден на отворените врати“ бяха включени публични лекции, демонстрации и експозиция от плакати. Център - РЕСАК представи презентация на тема „Програмата GMES - оперативния капацитет на България за изследване на Земята от Космоса“, чиято цел бе да популяризира текущите проекти на центъра, свързани с програма GMES и Български информационен офис по ГМОСС (БИОГ). Посредством фондация „Проф. Иван-Асен Николов Петков“, Център - РЕСАК бе и спонсор на събитието.

Участие на Център - РЕСАК в „Международна научна конференция (ISC) - 2012“

Център РЕСАК взе участие в Международна научна конференция (ISC) - 2012, посветена на 100-годишнината на българската авиация. Конференцията се проведе на 11 и 12 април 2012 г. в сградата на Централния военен клуб в гр. София под патронажа на Президента и Върховен Главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев с тема: „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“. Експерти от Център - РЕСАК взеха участие в пленарната сесия с доклад на тема: „Политика на ЕС – програма GMES за повишаване на сигурността чрез мониторинг на околната среда и участието на България”.

Проведе се конференция - “SPACE EU”

02.2012

На 28 и 29 февруари 2012г., в Брюксел, Белгия, се проведе конференция - “SPACE EU”. Информация за конференцията можете да намерите в интернет на страницата на SpaceEU-FP7. В паралелна сесия "FP7 Countries Space activities", изпълнителният директор на АУРЕ - арх. Кристиян Миленов направи кратка презентация за приоритети на Българския капацитет в Космоса, подготвена съвместно с представители на Центъра за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, на Института за космически изследвания и технологии при БАН и Българския информационен офис по Земно наблюдение - ГМОСС.

Представени бяха следните материали:

България в риск от наводнения. Необходимост от регистър на язовирите в страната

02.2012

2012 02 13 biser 04m

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК има подчертан интерес в областта на превенцията от природни бедствия, в т.ч. наводнения - тема особено актуална през последната седмица. Естествено продължение на работата в тази област е участието на РЕСАК в съвместен проект с Басейнова дирекция Дунавски район, целящ подпомагане на Дирекцията в изготвянето на "Предварителна оценка на риска от наводнения". Целта на проекта е анализ на опасността от наводнения в населените места разположени на големи реки и оценка на потенциалния риск. Проектът е в изпълнение на изискванията заложени в Закона за водите и Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения. Проектът е приключен успешно през декември 2011г., а подробна информация може да бъде намерена на уеб сайта на Басейнова дирекция Дунавски район - град Плевен.

Темата за наводненията и необходимостта от превантивна дейност е особено актуална през последните седмици поради наводненията нанесли сериозни щети и човешки жертви в различни части на страната. Трагедията в с. Бисер, община Харманли възникна след скъсване на язовирната стена на яз.Иваново, в резултат на което се получи висока вълна, която порази населеното място в сутрешните часове на 06.02.2012 г.

На база налична информация, Център РЕСАК веднага изготви модел на наводнението в селото. Обилните валежи доведоха до значителни поражения и в други населени места – Харманли, Свиленград, в които цели квартали останаха под вода. Повече информация е налична на уеб сайта на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ).

Скъсаната язовирна стена на яз. Иваново и преливащите язовири в различни части на страната поставиха на дневен ред и други важни въпроси свързани със стопанисването на язовирите в България и създаването на регистър. Осъзнавайки важността на тази информация, Център РЕСАК си е поставил амбициозната задача по картиране на всички стоящи водни обекти в България, в т.ч. язовири, на база спътникови и самолетни изображения с много висока разделителна способност и попълване на информация за тях. Към настоящия момент Центърът разполага с детайлен регистър на стоящите водни обекти в страната, информация за който може да бъде видяна тук.

Карта на заливаеми територии при симулиране на наводнение с височина на вълната 4 м на р. Бисерска в района на с. Бисер pdf