Проекти 2009

SAFER: Services and Applications for Emergency Response

fp7safer

Проект ID: 218802

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2009.01.01 – 2012.03.01

Координатор: SPOT IMAGE (SI) SA – France

Партньори: В проекта участват 56 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК и НИМХ от българска страна

Проект SAFER се изпълнява в рамките на програма „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС). Неговата цел е да осъществи и валидира предоперационните версии на услугата за реакция при извънредни ситуации по ГМОСС. Проектът е финансиран частично от Европейската комисия (ЕК), в рамките на Седма рамкова програма.

Проект SAFER ще подсили европейския капацитет за реакция при извънредни ситуации: наводнения, пожари, земетресения, вулканични изригвания, свлачища и хуманитарни кризи. Основна цел е да се подобри главната услуга и да се валидира нейното изпълнение с два приоритета:

  • Първият приоритет е подобрение във времето за реакция при възникване на кризи, чрез бързо картиране на засегнатото място, използвайки релевантни предварителни услуги, т.нар. референтни карти
  • Вторият приоритет е разширяване на компонентите на основните услуги, касаещи действията преди и след криза.

Проект SAFER включва също така и изследователски и развойни дейности, чиято основна цел е повишаване качеството на цялостната продуктовата верига.Потребителите са движещ елемент в проекта, затова тяхното обединяване се явява основна задача, както в Европа така и извън нея.

Център РЕСАК участва в проекта SAFER и предлага две основни услуги свързани с:

  1. Управление на риска при наводнения в равнинни терени - включва изготвянето на:
  • карти на обхвата на минали наводнения;
  • карти на опасността от наводнения;
  • карти на риска от наводнения
  1. Картиране на активи - включва изготвянето на:
  • карта на земното покритие, т. нар. референтна карта, идентифициране и характеризиране на териториите с риск и специални места;
  • картиране на урбанизираните територии и разпределение на населението;
  • икономическа оценка на типовете земеползване.

Краен потребител на услугите по проект SAFER са Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, Гражданска защита и Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]