Проекти 2012

COSMOS+: Continuation оf the cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services

fp7cosmos+

Проект ID: 284434

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2012.05.01 – 2014.11.30

Координатор: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV - Germany

Партньори: В проекта участват 25 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК и Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките от българска страна

През месец юни 2008 г. Националните контактни лица (НКЛ) от 33 държави-членки на ЕС и асоциирани към Седмата рамкова програма (FP7) държави стартираха приоритет COSMOS - "Коопериране на контактните лица по приоритет Космос, като средство за оптимизиране на услугите".

COSMOS беше първата мрежова дейност за НКЛ. Чрез практическия опит партньорите допълнително научиха много за ефективния обмен, съвместните дейности и потребности на всеки един. Това позволи на НКЛ да се възползват един от друг от опита си и да повишат нивото на цялостното качество на своите услуги.

COSMOS+ се основава на този опит и продължава да засилва изграждането на капацитет на НКЛ, като увеличава максимално качеството на услугите си, както в цяла Европа, така и в света.

Определяне на заливи и територии за пилотни райони Лом, Никопол. Белене и Русе, изработка на ГИС-проекти за визуализация на заливните територии и провеждане на обучение на потребителите за работа с тях

seedanube floodriskmoew

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК. е изпълнител на Договор за услуга № Д-30-234/16.10.2012 г. с предмет: „Определяне на заливи и територии за пилотни райони Лом, Никопол. Белене и Русе, изработка на ГИС-проекти за визуализация на заливните територии и провеждане на обучение на потребителите за работа с тях" в рамките на проект "Оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици па река Дунав, ориентирана към заинтересованите страни". SEE А/077/2.1/Х. (DANUBE FLOODRISK), финансиран от Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007-2013".

Основни дейности:

  • Определяне на заливни територии за четирите населени места (Лом. Никопол. Белене и Русе) и изработване на илюстративни/обзорни карти на заливните територии съответстващи на събития с период на повторение 1000 г. и 100 г. върху ортофото;
  • Изработване на ГИС-проекти за визуализиране на заливните територии за четирите населени места (Лом, Никопол, Белене и Русе), базирани на безплатен ГИС-софтуер. свободен за ползване и работещ с данни, съвместими с ArcGIS формати;
  • Обучение на потребителите за работа с ГИС-проекти за заливните територии.

Изпълнението на договора се координира от Дирекция „Европейски и международни проекти" на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), управляваща проект DANUBE FLOODRISK.

Консултантска услуга при разработване на методика за оценка на риска от наводнения

oposmoewnimh

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор за услуга № 24214/06.07.2012 г. с предмет „Консултантска услуга при разработване на методика за оценка на риска от наводнения" в рамките на основен договор No. Д-30-62/18.04.2012г., сключен между Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС" с възложител МОСВ.

Основни дейности:

  • Критерии и методи за определяне и класифициране на значимост на риска и определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН);
  • Методика за оценка на риска от наводнения;
  • Методика за създаване на Карти на риска от наводнения.

Изпълнението на договора се координира с МОСВ, Дирекция „ Управление на водите".

Повече информация може да получите от интернет-страница на БД Дунавски район с център гр. Плевен

Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България

cbcbulgaria governmentromania governmentcbc spatial

Код на проекта: MIS ETC код 171

Програма за инициативата: Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007-2013"

Начална дата: 02.2012

Продължителност: 32 месеца

Ползватели от България: МРРБ, 9-те крайдунавски области и партньорите по проекта

Основната цел на проекта е изработването на обща стратегия за териториално развитие за целите на устойчиво пространствено и икономическо развитие на Българо-Румънския трансграничен регион. Съществен елемент на проекта е разработването на всеобхватна териториална база данни за обектите от земното покритие на Българо-Румънския трансграничен регион, от съществено значение за по-доброто териториално развитие и планиране.

Експерти от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) и РЕСАК участват активно в разработването на обща за Българска и Румънска територия пространствена база данни. Основният елемент от тази база данни ще бъде информацията за земно покритие по методиката на ООН (UN-FAO) LCCS / LCML, на основата на обработени спътникови изображения.

Още за проекта: cbc171.asde-bg.org

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]