Определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски район на басейново управление

oposmoewdrbd

Център за приложение на спътникови изображения РЕСАК е изпълнител на Договор с предмет „Определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски район на басейново управление, съгласно чл. 146 г. от Закона за водите и в съответствие с методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите". Дейността по договора е част от дейностите по проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161Р0005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", в изпълнение на Директива 2007/60/ ЕС.

Повече информация може да получите от интернет-страница на БД Дунавски район с център гр. Плевен.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]