Услуги

РЕСАК предлага услуги свързани с разработването на решения в областта на Дистанционните изследвания (ДИ) и Географските информационни системи (ГИС), както и консултации по проекти и конкретни задачи в тази сфера.

РЕСАК предоставя високотехнологични услуги като:

Събиране и интегриране на данни

 

Обработка на изображения

РЕСАК е водеща организация за България в областта на обработката и интерпретацията на спътникови изображения.

Служителите на РЕСАК имат опит във всички етапи на обработка на спътниковите изображения, а именно:

  • Предварителна обработка на изображението (Image Pre-processing) - извършване на корекции за отстраняване на грешки с неслучаен характер, дължащи се на проблеми със сканиращата, записващата и предаващата апаратура. Извършват се корекции в радиометричен и геометричен аспект на входящите изображения, в това число се включва и атмосферното разсейване
  • Подобряване качеството на изображението (Image Enhancement) - промяна на качеството на представянето на данните в изображението, подобряване на контраста и визуализирането, контрастиране на определени радиометрични области и пространствена филтрация
  • Извличане на информация от изображението (Information Extraction), чрез визуална или автоматична интерпретации (управляема и неуправляема класификация)

Управление на геоинформацията и цялостни решения за ГИС

РЕСАК предлага услуги в областта на Географските информационни системи (ГИС), които покриват широк диапазон от дейности - от въвеждане и превръщане на данни, преобразуване на формати, сканиране, дигитализиране, до създаване на специфични ГИС бази данни, анализи и модели.

Превръщането на данни може да се осъществи от карти на хартиен носител или сканирани карти с предварително зададена географска проекция, таблични данни, друга съпътстваща информация и т.н. Специализираният софтуер, използван от РЕСАК, може да работи с различни формати, както и да конвертира в подходящи за клиента формати.

РЕСАК има техническа база за широко форматно сканиране и дигитализиране - с таблет или чрез векторизиране на ръка. Новосъздадените векторни/растерни файлове се проверяват топографски и към тях могат да се добавят бази данни за ГИС.

Уеб ГИС услуги

 

Бързо картографиране и оценка на щети

РЕСАК предлага бързо картографиране на засегнати от бедствия райони както и за следене на земното покритие чрез спътникови изображения. При интерес от такива експресни услуги имаме възможност регулярно да предоставяме данни за земно покритие или земеползване и да обновяваме информацията, както на национално, така и на местно ниво.

В случай на природно бедствие имаме необходимата инфраструктура и оборудване за поръчване на сателитни данни от различни сензори, за набиране на данни от терена и допълнителни данни, за обработка на спътниковата информация в кратки срокове и за предоставяне на актуална информация, карти и анализи за засегнатите зони.

Разпространение на спътникови изображения

Една от основните услуги които РЕСАК предлага е разпространение на различни видове спътникови изображения.

РЕСАК е дистрибутор на доставчици - световни лидери като European Space Imaging (EUSI), e-GEOS, ASTRIUM (SPOT Image), Airbus, SI Imaging Services (SIIS), Euromap - GAF AG  и др.

Консултации и обучение

Експертите на РЕСАК, с дългогодишния си и разнообразен опит в областта на ДИ и ГИС, са в състояние да предложат различни консултантски услуги. Вече сме споделили опитът и познанията си с различни държавни институции, местни администрации, научни организации, университети и частни фирми.

РЕСАК разполага с високо квалифицирани специалисти в различни области на приложение на ДИ/ГИС. В периода 1998-2018 те са участвали в обучения организирани от ФАО/ОН в Полша, Румъния; GTOS/FAO в Унгария, Чехия; учебни сесии в ESA/ESRIN, JRC Италия, Германия и обучения съпътстващи работния процес в България, организирани от експерти на JRC, FAO, AED SICAD, INFOTERRA.

Служителите на РЕСАК имат сертификати за успешно завършени курсове по ДИ/ГИС организирани от JRC, FAO/UN, AED SICAD. За студенти и лица работещи в системата за взимане на решения РЕСАК организира обучителни курсове по ДИ и ГИС.

Търсене