Проекти 2015

FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (Д-33-87/27.08.2015)

eaa grants moew fema

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-87/27.08.2015 г., сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.08.57 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Управление на водите (сладководни и морски) - Управление на околната Среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (REC-BG), Клуб "Икономика 2000"

Основната цел на проекта е по предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от официална интернет-страница на проекта: www.freshwater-ecoservices-bg.eu

GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (Д-33-90/03.09.2015)

eaa grants moew grassland

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-90/03.09.2015, сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.09.03 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Описание и оценка на тревните екосистеми - Управление на околната среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Биосфера Консулт

Основната цел на проекта е да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, съчетано дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът ще предостави оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от официална интернет-страница на проекта: www.grasslands-ecoservices-bg.eu

Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите

oposmoewearbd

Продължителност: осем месеца

Партньори: „Аркадия Инженеринг" ЕООД, Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, „Хидропроект – София” ЕООД

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител по обществена поръчка съгласно Договор Д-ОПН-22/04.05.2015г, сключен с Басейнова дирекция на "Източнобеломорски район" с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите",  съгласно изискванията на Директива 2007/60/ ЕС, по Проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения", финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161Р0005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013".

За "Източнобеломорски район" са определени 31 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с обща дължина 1077км. Дейностите по договора са разпределени по основните речни басейни, както следва:

 • Басейн на река Марица - 18 района с дължина 805 км;
 • Басейна на река Тунджа - 5 района с дължина 207 км;
 • Басейн на река Арда - 8 района с дължина 65 км.

Основни дейности:

 • Подготвителни дейности и встъпителен доклад
 • Геодезични измервания и цифров модел на терена с интегрирано 3D речно легло на реките Арда. Тунджа и Марица (1077 км.)
 • Хидроложки изследвания - изработване на функции на разпределение на вероятностите и определяне на максимални водни количества с обезпеченост 5%, 2%, 1% и 0,1% {съответно 20, 50, 100 и 1000 годишна повторяемост). Създаване на генерализирани ключови криви при хидрометричните станции, попадащи в зони подлежащи на моделиране, определяне на регионални зависимости и др.
 • Хидравлични изследвания и създаване на хидродинамични 1D и 2D модели, включително конструиране на хидравличен модел, калибриране на хидравличен модел, валидиране на хидравличен модел. Разглеждане резултатите от хидравличното моделиране
 • Оценка на заплахата от наводнения (проект и финален вариант на карти на районите под заплаха от наводнения). Определяне на залетите територии при различните сценарии през пресичането на получените през хидравличното моделиране водни повърхности с цифровия модел на терена
 • Оценка на риска от наводнения (проект и финален вариант на карти на районите с риск от наводнения) - извършване на картиране на елементите на риска, попадащи в обхвата на териториите под заплаха за определените сценарии
 • Създаване на геобаза данни за всеки РЗПРН с междинни и Финални резултати и подготовка на информация за докладване
 • Определяне на несигурността
 • Изготвяне на доклади и финален вариант на картите на заплахата и на риска от наводнения

Повече информация може да получите от интернет-страница на БД Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]