Проекти 2007

JRC Formosat-2

Партньори: ReSAC, JRC, SPOT Image, Spacemetric.

РЕСАК заедно със SPOT Image и Spacemetric участваха в задълбочено проучване на точността на орторектификация на FORMOSAT-2 проведен от JRC. Целта на изследването бе да се завърши анализа на потенциала на сателита FORMOSAT-2 като допълнителен спътник в кампаниите по контрол чрез дистанционни изследвания (CwRS), които се провеждат в страните членки на ЕС всяка година. По същество анализа се състоя в последователни орторектификациии на едно и също изображение с постепенно нарастване на опорните точки в строго определен ред. Тестът се проведе идентично за изображения с различен ъгъл на заснемане за да се проследи ефекта върху точността на позициониране на обектите в ортоизображенията.

Участие в международен експеримент за съвместни аеродистанционни и наземни измервания и наблюдения за оценка на състоянието на почвените и растителни ресурси

esmisruse mun

В началото на месец август 2007 г. екипът на РЕСАК взе участие в международен експеримент за дистанционно измерване на състоянието на почвена и подпочвена влага и степента на просмукването и с прилагането на най-съвременни технологични решения. В резултат на облитането със самолет AeroCommander 500, на борда на който са монтирани 4 сензора за измерване във видимия, инфрачервения и сантиметров диапазони на електромагнитния спектър се получават тематични карта, а така също и триизмерно изображение на част от поречията на р.Янтра и р.Русенски Лом.

Уникалната апаратура и технология за измерване е разработена в Русия, а Европейската Космическа Агенция е съдействала за оборудване и екипиране на самолета. При експеримента се прилагат уменията и опита на екипи от България, Русия, Холандия, САЩ и Украйна, които са започнали своята съвместна научна дейност преди години.

Експериментите се проведоха по инициатива и задание на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения с активното съдействие на община Русе и други държавни и частни институции. Резултатите са адаптирани за лесно и удобно ползване от специалисти и експерти, взимащи управленски решения.

Изготвяне на бързи карти „fast track” карти на големите пожари в страната за периода 10-29 юли, 2007г., на база спътникови изображения от Spot-5 и DMC-II

asdefscp

Партньори: АУРЕ, РЕСАК, НСПБЗН към МВР

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) възложи проект за бързо картиране на големите пожари в страната за периода 10ти-29ти юли 2007 на база на сателитни изображения от SPOT-5 и DMC-II. Пилотната задача бе изпълнена от АУРЕ и РЕСАК в сътрудничество с НСПБЗН към МВР.

Проектът бе подкрепен от Европейската комисия - Обединен изследователски център (JRC), Република Франция и Федерална Република Германия.

Научната разработка се осъществи в съответствие с няколко програми на ЕС като:

 • Изграждане на Европейското научноизследователско пространство в областта на информационните и комуникационните технологии за екологична устойчивост и сигурност
 • Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)
 • Директива 2007/2 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

Можете да разгледате някои примерни карти за класификация на пожарите по SPOT и по DMC-II.

BulgaRisk: Интегриране на сателитни изображения в оперативните процедури по управление на риска в България

french governmentbulgarisk

Финансиране: Министерство на икономиката и финансите на Франция

Продължителност: 2007.06 – 2009.01

Ръководител на проекта: SPOT Image - Франция

Партньори: SERTIT, DDSC, ReSAC, Infoterra, Boost Technologies

През последните години България бе силно и все по-често засягана от природни бедствия и аварии, в това число горски пожари, земетресения, свлачища, наводнения, снегонавявания и заледявания, нефтени замърсявания, които причиниха много човешки жертви и материални щети. От една страна, на правителствено ниво са набелязани много мерки с цел подобряване на пълния цикъл на управление на риска. От друга страна, българското правителство си е поставило за цел въвеждането на модерни средства за управление на риска, и в частност – създаването на национален център за управление на географска информация. В този контекст, SPOT Image, заедно с френските и българските си партньори и подкрепата на френското Министерство на икономиката и финансите, започнаха осъществяването на настоящия проект.

BulgaRisk е българо-френски проект целящ интегрирането на сателитни изображения в оперативния процес на управление на риска в България. Основните бенефициенти на проекта са ДАИТС и АУРЕ. Потребители на резултатите ще бъдат ДАИТС, Министерство на Бедствия и Аварии, Министерство на Държавната Администрация и Административната Реформа, Министерство на Извънредни Ситуации - Център за Аерокосмически наблюдения, Министерство на Вътрешните Работи - Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Спасяване, НИМХ, Института по океанология и регионални центрове и общини.

Проектът се изпълнява от международен консорциум: SPOT Image - ръководител на проекта, CERTIT, Infoterra France, BOOST Technologies, МВР-Гражданска Защита на Република Франция, с български партньор - РЕСАК.

Специфичните задачи на проекта са:

 • Обучение на експерти от Държавната администрация и институти за използване и адаптиране на спътниковата информация при вземане на управленски решения в областта на превенция от природни бедствия и аварии, и оценка на щетите от тях;
 • Да се подготви доклад за състоянието и анализ на нуждите от географски данни за управлението на бедствия в България, преди, по време на и след настъпване на събитието;
 • Да се демонстрира на лицата, които вземат решения и на заинтересованите страни полезността на спътниковите изображения като източник на информация за природни бедствия и като инструмент за управлението им като за целта представи преглед на най-новите постижения в областта и разработи 3 прототипни бази данни в 3 пилотни региона за 3 типа бедствия (наводнения, горски пожари и замърсяване);
 • Да се състави списък с препоръки за създаването в България на информационен център за управление на бедствия и за интегрирането на спътникови изображения и нови информационни и комуникационни технологии (НИКТ) при разработването на национални бази данни за управление на бедствия (съдържание на базите данни, човешки и материални ресурси, необходими за създаването и поддръжката на базите данни).
Филм за българо-френския проект BulgaRisk

Download (Right-click & select "save link as" or "save target as"...)

Разработване на методология и приложение за моделиране на прогнози за потенциални загуби от наводнения по река Искър за района на Нови Искър, България

asdenimhsofia munesmis

През есента на 2007 г. РЕСАК участва в пилотен проект за разработване на методология и приложение за моделиране на прогнози за потенциални загуби от наводнения по р. Искър за района на Нови Искър.

Основният изпълнител на проекта беше Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ с подизпълнители Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и Национален институт по метеорология и хидрология - НИМХ.

Основният бенефициент на проекта е Столична община и проектът беше изпълнен с координацията на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - ДАИТС.

Проектът имаше следните задачи:

 • разработване на методология за симулация на наводнения и анализи на потенциални загуби, прогнозиране на наводнения по река Искър в района на Нови Искър;
 • интегриране на GIS информация със сателитни изображения;
 • разработване на методология за метаданни за сателитни изображения;
 • тестване на различни DEM за моделиране на наводненията.

Проектът следва основните принципи на новата европейска директива за наводненията, издадена на 23 октомври 2007 г. Целта на Директивата на ЕС за наводненията е да се намалят и същевременно с това да се управляват рисковете от наводнения. Съгласно Директивата на ЕС за наводненията държавите-членки ще трябва да намалят риска от наводнения за районите, където рискът се счита за значителен. Това се прави, като първо трябва да се определи  степента на риска от наводнения (чрез картографиране на заплахата от наводнения и картографиране на риска от наводнения). Следователно трябва да бъдат установени цели за намаляване на риска от наводнения и съответно мерки, които ще бъдат предприети за постигането на тези цели. Те са описани в плановете за управление на риска от наводнения.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]