Проекти 2011

Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения

moewdrbd

Продължителност: 09.2011 – 01.2012

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор No. 1/2011г. от 16.09.2011 „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения", съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Предметът на договора включва задачи в рамките на Дунавски район по: оценка на значими минали наводнения; оценка на потенциални бъдещи наводнения, включително оценка на факторите, влияещи за настъпването им; и определяне на индикативни райони с потенциален значителен риск от наводнения съгласно чл. 146г от Закона за водите. В рамките на тези задачи е включено и създаване на критерии за значимост на минали, бъдещи наводнения, както и предложение за такива за индикативните райони с значителен риск от наводнения.

Основни задачи:

 • създаване на специализирана ГИС база данни (в съответствие с Директива ISPIRE), която ще послужи при последващи задачи на Дирекцията по Директива 2007/60/Е0 относно оценката и управлението риска от наводнения;
 • създаване на карти за опасността и риска от наводнения, (над 150 карти) за района на БД Дунавски район.

EUFODOS: European Forest Downstream Services - Improved Information on Forest Structure and Damages

fp7eufodos

Проект ID: 262786

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2011.01.01 – 2013.12.31

Координатор: JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH - Austria

Партньори: В проекта участват 8 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК от българска страна

Проект EUFODOS е част от програмата Copernicus – Европейската програма за мониторинг на Земята, продължение на програмата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (ГМОСС). В рамките на проект EUFODOS ще бъдат разработени т.н. Forest Downstream Services (FDS) или „услуги надолу по веригата“, които ще включват специфични предоперативни услуги свързани с оценка на щети в горския фонд и картиране на функционални параметри на горите.

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК успешно се включва в проекта EUFODOS, като ще предостави резултати свързани с:

 • Подготовка и актуализация на карти и ГИС бази данни за горските територии и промените в тях
 • Бързо картографиране за целите на управлението на природни бедствия

Услугите ще бъдат предоставени на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Основният тестови район на изследване обхваща централна западна България – границите на ДГС Трън, Брезник и Земен, като за него ще се разработят карти и ГИС бази данни за състоянието на горските ландшафти (обхват, типове, гъстота, промени).

Останалите 3 района са свързани с разразили се неблагоприятни природни явления, които са изследвани по проект EUFODOS. Това са:

 • село Гостун (картографиране горски пожар от месец април 2011г.);
 • картографиране на снеголом/снеговал в ДГС Средец – края на 2011г.
 • Биосферен резерват “Бистришко Бранище” - 3 неблагоприятни явления – смерч, нападение от корояд, горски пожар.

HELM: Harmonised European Land Monitoring - Хармонизация на методите за наблюдение на земята за Европа

fp7helm

Проект ID: 261562

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2011.01.01 – 2013.12.31

Координатор: UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (UBA GMBH) – Austria

Партньори: В проекта участват 26 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК от българска страна

HELM е мрежа от организации, ангажирани с мониторинг на земната повърхност в Европа. Проектът ще започне инициатива за увеличаване на развитието на Европейските методи за наблюдение на земната повърхност по пет последователни стъпки:

 • Общ интерес за постигане на взаимно познание;
 • Общ поглед и споделени планове за бъдещето;
 • Съвместни дейности при колективно изпълнение на задачите;
 • Привеждането в съответствие на националните системи, включващи взаимно адаптиране на методи за интерпретация на данни и на времето за събиране на данни;
 • Дълготрайна интеграция и обединение на данни във всички нива на административното управление.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]