Консултантска услуга при разработване на методика за оценка на риска от наводнения

oposmoewnimh

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор за услуга № 24214/06.07.2012 г. с предмет „Консултантска услуга при разработване на методика за оценка на риска от наводнения" в рамките на основен договор No. Д-30-62/18.04.2012г., сключен между Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС" с възложител МОСВ.

Основни дейности:

  • Критерии и методи за определяне и класифициране на значимост на риска и определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН);
  • Методика за оценка на риска от наводнения;
  • Методика за създаване на Карти на риска от наводнения.

Изпълнението на договора се координира с МОСВ, Дирекция „ Управление на водите".

Повече информация може да получите от интернет-страница на БД Дунавски район с център гр. Плевен

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]