GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (Д-33-90/03.09.2015)

eaa grants moew grassland

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-90/03.09.2015, сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.09.03 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Описание и оценка на тревните екосистеми - Управление на околната среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Биосфера Консулт

Основната цел на проекта е да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, съчетано дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът ще предостави оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от официална интернет-страница на проекта: www.grasslands-ecoservices-bg.eu

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]