FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (Д-33-87/27.08.2015)

eaa grants moew fema

Проектът e финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014), с договор No. Д-33-87/27.08.2015 г., сключен между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Продължителност: 2015.08.57 – 2017.04.30

Тематична област: Биоразнообразие - Управление на водите (сладководни и морски) - Управление на околната Среда

Бенефициент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Партньори: Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (REC-BG), Клуб "Икономика 2000"

Основната цел на проекта е по предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.

Повече информация за проекта може да получите от тук или от официална интернет-страница на проекта: www.freshwater-ecoservices-bg.eu

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]