Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК изпълни допълнителни дейности по проект за изготвяне на Общ устройствен план /ОУПО/ на община Болярово.

01.2018

Общият устройствен план на община Болярово, Югоизточна България, е разработен от консорциум, ръководен от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони /АУРЕ/. Център РЕСАК взе участие в разработката, като изпълни допълнителни дейности в рамките на проекта.

Общият устройствен план за управление обхваща цялата територия на общината (667.33 км2) с 20 населени места със своите землища с център гр. Болярово.

Изискването за ОУПО се основава на значителните промени в социално-икономическата среда и условията, при които се развиват икономиката, социалната област, техническата инфраструктура и природната среда. Тези промени засягат процесите, свързани с развитието на основните функционални системи на община Болярово, които са определили изисквания към устройственото планиране на общинската територия. ОУПО е разработен въз основа на чл. 124 от Закона за устройство на територията и Решение на Общинския съвет за разработване на общи устройствени планове.

Планът е разработен като проект в две фази: предварителен и окончателен проект. Той е придружен от екологична оценка, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и / или Закона за биологичното разнообразие.

В отговор на новите тенденции в политиките на ЕС, особено в областта на регионалното управление, новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП), укрепването на устойчивостта, хармонизирането на данните и редовното наблюдение на промените, са включени някои от иновационни практики в общия план за развитие, като например:

  • хармонизирани бази данни и уеб-базиран географски портал;
  • редовен мониторинг на промените въз основа на интерпретация на сателитни изображения и стандарта ISO 19144-2;
  • Интегрирано управление на риска и планиране на превенцията, като се използват бази данни за активите и данни за исторически природни и антропогенни бедствия и съответните загуби.

В Център РЕСАК беше направен анализ на горски територии, засегнати от корояд. Анализът е изготвен във връзка с обезпокоителните темпове и повсеместното разпространение на нашествие от корояд, което обхваща големи територии на иглолистни гори в цялата страната. Изготвена е карта, даваща представа за точните места (hot spots) на дърветата подложени на изсъхване, което може да се ползва при борба срещу нашествието от корояд. Беше оценена площта на засегнатите територии и беше направен ориентировъчен анализ на загубите на дървесна маса. За анализите са използвани спътникови изображения от Европейският спътник Sentilel 2, дата 24 август 2017. Изображението е подложено на допълнителна обработка, интерпретация и автоматизирана класификация в Център РЕСАК. Използвани са комбинации от спектрални канали: NIR-Red-Green / Red-Green-Blue.

С оглед доброто изпълнение на задачите по изготвянето на ОУПО на община Болярово беше извлечена допълнителна информация от спътникови изображения, свързана със земното покритие, земеползване и съответните настъпили промени през годините. За целта бяха използвани изображения от:

  • европейския спътник Sentilel 2, дата на заснемане 3 май 2017
  • корейския спътник с радар със синтезирана апертура KOMPSAT 5, дати на заснемане 11 април 2014 и 5 май 2016

Извършена е радиометрична обработка на изображението от сателита KOMPSAT-5, за да се сравни с изображението на Sentinel-2 и бяха разграничени основни типове земно покритие. По-подробно изследване на спецификата на различните видове земни покрития и по-специално на видовете земни покрития в градската среда трябва да се проучи, за да се изследват промените в различните години.